• 38
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0

Baby shark but faster. Check out this one
#

Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Baby Shark
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Mommy Shark
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Daddy Shark
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandma Shark
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Grandpa Shark
Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Let's go hunt, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Let's go hunt
Run away, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Run away, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Run away (ah!)
Safe at last, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Safe at last, doo-doo, doo-doo, doo-doo
Safe at last (phew)
It's the end, doo-doo, doo-doo, doo-doo
It's the end, doo-doo, doo-doo, doo-doo
It's the end, doo-doo, doo-doo, doo-doo
It's the end

Đã nghe gần đây bởi

0 bình luận
    Không tìm thấy bình luận

:: / ::
::
/ ::

Xếp hàng